2 4    l a t a    d o ś w i a d c z e ń  

Donice i kwietniki
w technologii betonu płukanego

Do­ni­ce i kwiet­ni­ki pro­du­ko­wa­ne przez fir­mę Sty­l-Bet w tech­no­lo­gii be­to­nu płu­ka­ne­go i bar­wio­ne­go są ele­men­tem uatrak­cyj­nia­ją­cym każ­dą prze­strzeń, przy­cią­ga­ją es­te­tycz­nym wy­glą­dem i ory­gi­nal­ną fak­tu­rą. Ko­lo­ry­sty­ka do­nic i kwiet­ni­ków mo­że być ak­cen­tem, two­rzą­cym wi­zy­tów­kę obiek­tu, jego kli­mat i cha­rak­ter. Usy­tu­owa­ne w ogro­dzie, przed skle­pem, na par­kin­gu, na chod­ni­ku czy ta­ra­sie za­pew­nią kom­po­zy­cji es­te­tycz­ny wy­gląd i har­mo­nię z oto­cze­niem.

Do­ni­ce i kwiet­ni­ki ce­chu­je wy­so­ka ja­kość, a za­sto­so­wa­ne su­row­ce za­pew­nia­ją wy­so­ką trwa­łość fak­tu­ry wy­ro­bu.

Do­ni­ce po­zwa­la­ją za­sto­so­wać ma­łe, jak i du­że kom­po­zy­cje zie­le­ni, po­sia­da­ją dno oraz otwór od­wad­nia­ja­cy. Wy­mia­ry i kształ­ty do­nic po­zwa­la­ją w do­wol­ny spo­sób kom­po­no­wać je z oto­cze­niem — mo­gą sta­no­wić od­dziel­ny ele­ment de­ko­ra­cyj­ny, ale rów­nież do­sko­na­le har­mo­ni­zu­ją z po­zo­sta­ły­mi wy­ro­ba­mi na­szej fir­my.

Kwiet­ni­ki są al­ter­na­ty­wą do za­sto­so­wa­nia na pod­ło­żu „ży­wym” — nie po­sia­da­ją dna, są do­sko­na­łym pro­duk­tem do uzu­peł­nie­nia du­żą ro­ślin­no­ścią.


Więcej na  naszej stonie głównej.

Zobacz również  zdjęcia w naszej galerii.

© styl-bet